♥♥♥قاطــــــی پاتـــــــی♥♥♥

بایـَـد برَمـــ اَمـــا..........بویــِـ عــَـطرِتـــ نمیـــزارِهـــ.........

^_^

کنکور خر است...

[ شنبه 7 دی 1392 ] [ 12:25 ب.ظ ] [ shadab ] [ ......!!!() ]


وانگهی ما آمدیم....

میــری خودکـار بیــک میــخری 100 تومـن.....

ولـی لاک غلــط گیر میــخری 800 تومـن........

تو ایــن زنـدگی حتـی رو کاغــذم اشتـباه کنی

 بــرات گــرون تمــوم میــشه.......

پــس دقــت کــن......

       

            Avazak_ir-Beauty27.jpgAvazak_ir-Beauty25.jpgAvazak_ir-Beauty23.jpg

سلاملکوم................

احوالات..........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تسلیت عرض میکنم.....

تو دعاهاتون ما رو از قلم نندازید.........

والا خدمتتون عارض میباشم که :

این چند وقت شرمنده وجود نداشتیم.........

روحم خسته بود رفته بود خواب زمستونی.....

کلا با خودم درگیر بودم......

ولی بازم ب مرام شما ها.......

خوعلی چاکریم....خوعلی................

البته کمی تا قسمتیم درگیر

کارای ماتمکده ای بنام مدرسه بودم.....

رفتم یه مدرسه ثبت نام کردم کلا سوم , 

ریاضیو تجربی  رو هم 7 نفرن.....

واقعا آدم با چه انگیزه ای ,

 تو این مدرسه درس بخونه.......؟!!!!

البته هر چند کلا انگیزه تو وجود من یکی

نیست....

مخلص بروبچ........

فعلا.........................

    Avazak_ir-Beauty36.jpg  Avazak_ir-Beauty19.jpg  Photo-Skin_ir-Beauty22.jpg

سلامتی دوست خوبی که مثه خط وسط جادس.....

تیکه تیکه میشه ولی پا ب پات میاد........

 [ چهارشنبه 18 مرداد 1391 ] [ 08:47 ب.ظ ] [ shadab ] [ چند تا مهر خورد؟؟؟() ]


---

 

فـالـ مــن را نــگیــر....

مــیدانــم.....

زنــدگــی قـهــوه ای تــر از

 ایــنهـاسـتـــ...

  rewttt.jpgAvazak_ir-Love932.jpgPhoto-skin_ir-Light195.jpg

لـحظـاتــی هســتـــ کــه

 هیــچ چــیز در ایــن

دنــیــا قــانــعتـــ

 نمــیکــنـد....

و تـــو فقــط و فقــط نیــاز بـه

انــدکــی

مُــردن داریــــ..

        Photo-skin_ir-Light215.jpgPhoto-skin_ir-Light222.jpgPhoto-skin_ir-Light191.jpg

 

همــیشـــهـ نبــایــد زد...

 

    گــاهــیــ اوقــاتـــ هــم

بــایــد

                                    خـــورد...

         حـــرف هــا را.........

 

     Photo-skin_ir-Light190.jpg      Photo-skin_ir-Light94.jpg       Photo-skin_ir-Light68.jpg

                                           

+ کم کم مرغ ام داره مثه سیمرغ

افسانه میشه................

ما که یه تیکه بال مرغو با نخ بستیم

 مثه چای

نپتون میکنیم تو برنج چلو مرغ

میزنیم...(+_+)

            

 

 [ سه شنبه 3 مرداد 1391 ] [ 12:46 ب.ظ ] [ shadab ] [ چند تا مهر خورد؟؟؟() ]


......

ایـــن روز هــــا زل میـــزنـــم در چشــــمانــــم.....

خــــودم را بــــهانــــه میــــکنم بــــرای خــــندیـــــدن.....

قــــدم میــــزنــــم پــــا بــــه پــــای خـــــودم....

دســــتم میــــگیـــــرد دســـــت دیــــگـــــرم را....

تــــا گــــم نشــــوم میــــان ایــــن همـــــه تنــــهایــــی.....

      Photo-skin_ir-Light296.jpgPhoto-skin_ir-Light60.jpgPhoto-skin_ir-Light316.jpg

 آرام تــ ـــر ســ ـــکوتــــ  کـــ ـــن....

 صــ ــدای بــ ــی تفـــ ــاوتـ ــی هایـــ ــتـــ آزارم میــ ــدهـــــد...

       Photo-skin_ir-Light220.jpgPhoto-skin_ir-Light221.jpgPhoto-skin_ir-Light208.jpg

نــــه تلــــخــــم نــــه شیــــریــــن.......

 مــــزه ی بـــــی تفـــــاوتـــــی میــــدهـــــم...........

 ایـــن روز هــــا جــــنس حـــالــــم زیــــاد مرغــــوب نیــست......

            Photo-skin_ir-Light34.jpgPhoto-skin_ir-Light37.jpgPhoto-skin_ir-Light317.jpgPhoto-skin_ir-Light289.jpg

ببخشید دیر ب دیر میام....

این روزا حس هیچی نیست...

درس و مخشمونم که شروع شده....

نه وقت هست....نه حس....نه حال.....

به هر کی سر نمیزنم بم بگه.....

شاید یادم رفته باشتش.....

فعلا....

فی امان الله......

 

 [ دوشنبه 19 تیر 1391 ] [ 10:51 ب.ظ ] [ shadab ] [ چند تا مهر خورد؟؟؟() ]


-

آنشـــــرلـــــــــی هـــــم نشـــــــــدیم یکــــــــی اَزَمـــــــــون

بپــــرســــــــه :

آنـــــــِه........!

تکـــــــرار غریــــــــبانـــــــه ی روز هایــــــــــت 

 

چــــــگونــــــــه

 گذشـــــــــت.........؟!

               

          Avazak_ir-Light104.jpg      Photo-skin_ir-Light298.jpg

 

× یــــ ــــکــــ دســ ـــتمــ ــالـــ کــ ـهـــ هنــ ـــوز هـــ ــمــــ

 خیــ ـــســـــ گریـــ ــهــــ هـــ ـــایـــــ آنـــــ روز

 اســـ ـــتـــــ........تنـــ ــهـ ــا یــ ــادگــ ــاریسـ ـــتــــــ

 کــ ــهــــ بــ ـــرایــ ــــمــــــ گــ ـــذاشـــ ـــــتــ ـــــیـــــــــ.........

راســــ ـــــتــــــ میــــ ــــگفــ ـــتـــــــ............

عشـــ ـــــق هـــ ـــمـــــ دســــ ـــتمــ ـــالیـــــ ــــــ شـــ ـــدهـ

 ایـ ــن  روزهــ ــــا.............

        Photo-skin_ir-Light306.jpgPhoto-skin_ir-Light308.jpgPhoto-skin_ir-Light233.jpg

×یـــ ـــــادتـــــــ هســـ ـــــــــتــــــــ همیـــ ـــــــــشهـــ

میـــ ــــــگفــــــ ـــتیـــــــ دروغـــــــــ گـــ ـــو دشــ ــــــــمنـــــــ

خـــــ ــــــدا ســ ـــــــــــت؟؟؟

نمیـــ ــــــدانـ ــیــــــــ چقـــ ــــدر دلــ ـــــمـــــ بـــ ــــرای

 خــــــ ـــــدا میـــ ـــــســــــوزد کــ ــهـــ اینــــــ ــهمــــــ ـــهـــ 

دشـــ ـــمنــــــ دارد.....

         Photo-skin_ir-Light206.jpg     Photo-skin_ir-Light220.jpg      Photo-skin_ir-Light184.jpg

× همیـــ ـــــشهـــ خودتـ ــــــ بـــ ــاشــــ ــــ.......

دیــــ ـــگرانـــ ـــــ بهـــ انـــ ـــــدازهـ کــ ـــــافیـ ــــ

هســ ــــتند........

            

    Photo-skin_ir-Light167.jpgPhoto-skin_ir-Light176.jpgPhoto-skin_ir-Light175.jpgPhoto-skin_ir-Light135.jpg[ یکشنبه 11 تیر 1391 ] [ 11:50 ق.ظ ] [ shadab ] [ چند تا مهر خورد؟؟؟() ]


____

بیــــــا خَـــــــر ها یــــــــت را بـــگیــــــر..........

دیگــــــر تـــــوان عبـــــــور آنهـــــــا را از پــــُل نـــــــدارم.........

وقتــــــی میــــــدانـــــــم کـــــه در آخـــــــر مثـــــل همیـــــــــشه

 خواهــــــی گفـــــــت:

          "مــــــا بــــــه دَردِ هــــــم نمیــــــخوریــــــــتم"

              Avazak_ir-Girl108.jpgAvazak_ir-Girl110.jpgAvazak_ir-Girl104.jpgAvazak_ir-Light10.jpg

            

×گـاهـــیــــــ آدمــــــ احتیـــــاجـــــ  دارهـــ یکــــیــــــ بیــــاد بزنهـــ

رو شـــونــــشــــو بگـــــهــــ:

هیـــــ رفیـــــقــــــ........ از چیــــــزیـــــــ ناراحتـــــیــــــــ....؟

اونـــــوقـــــتــــــ آدمــــــ برگــــــردهــــ بگهـــــ :

آرهـــ رفیـــــقـــــ.......................از همــــهــــ چیــــــ..............

                                  Avazak_ir-Light2.jpgAvazak_ir-Light233.jpg

 

×چـــ ـــه کلـــ ــمــــ ــه مظلـــ ـــومیـــ ـــــستـــ ـــــــ

 قســ ــــ ــمتـــــ ـــــ...........................

تمــ ـــام تقصیـــ ـــر هایـــ ـــــ ما را بهـــ ـــ عهــ ـــــدهـــ ـــــ

میــــ ـــگیــــ ـــرد..................

                       Avazak_ir-Light220.jpgAvazak_ir-Light219.jpgAvazak_ir-Light238.jpg[ یکشنبه 4 تیر 1391 ] [ 05:38 ب.ظ ] [ shadab ] [ چند تا مهر خورد؟؟؟() ]


......

ایـن روز هـا سـاکـتـ کـهـ بمـانـیـــــ...

میـرود بـهـ حسـابــ جـوابـ نـداشـتـنـتــ...

عمـرا اگـر بفـهـمـنـد داریــ جـانـــــ

میـکنـیـــــ...

تـا احـترامشـانــ را نگـهـ داریـــــ...

 

     Quotes IconsQuotes IconsQuotes IconsCute Icons

   

بـِهـ عـِلَتــ تَهـدیــد مَـرگــ از طَـرَفـِـ نـامـزَدیــ اپیـدَمــ .......Smiley

سلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووووووووووووووووومــــــــ..شِـــکـْـلـَکْ هــآے خــآنــــــومـے

اَز بَعــضیـــ آدَمـا واقِـعا مُتـِنَفـِرَمــ ...خیلیـــ مُزَخـرَفَنـــ ...

اِمــروز کـارنـامِهـ هـارو میـدادَنـــ نـَرَفتَمــ بِگـیرَمــ.شکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآ..مـَرگــ حَتـمیـــ..............      

رَفتـَم از ایـنــ شَـلوارایـِـ چَنـد میوِهـ بِه قـول سَلیمــ بِگیـرَمــ پوشـیدَمــ

 حـالَمــ دِگَرگــون شُـد خِیلـیـــ اِفتـِضاحـــ بودنــــ جَکــو جـَـواد...حـالا اونــ

 وَسـَـط بـابـا گیر دادِهــ اونــ شَلــوار سَبــزَرو بایـَـد بگیـریـــ مَنـــ از اونـــ

خوشَـمـــ اومَـدهــ... بـابـا خوشِــش میـاد مَـن بایـَد بِگیرَمــ...

مامیــ یِکــ شَنبِهــ میــاد اَز کــار خونهــ راحَتــ میشَــمــ....

دوشــَنبِهـ قـَـرارِه دُخــمَل عَمــو بیــاد اِصفَهـــانـــ...

دیشـَب تـَـوَلُد aنیـــ بــود کُلیـــ زَدیمـــو رَقصیـــدیمـــ وَلیــــ بازَمـــ بِهــ پـایــِـ تَوَلُـد مََنــــ نِمیـــرِسیـــد.....

اِمـــروز فَرشیـــد میرهـ خواســتِگاریــــِ خالِهـ پَرَســـتو...

خـــالهـ اِلیــــ اَمـــ رَفتِهـ مُسـافِـفَـت....دِلـَم واسَـش تَنگــیده....

فِعــلا تو خونِهـ حُکومَــت نِظامــیِه... تَحــتِ فَرمـــانِ مَنـــ...

کاشــ مامـیـــ زود تـَـر بَرگَـردِهـ ...حُصِــلَمـــ دَرد میکُنِهـــ...

چـرا آدَمــ وقتـیـــ بِه یِکیـــ احتــیاج دارهـ همٌُردَنــ مهـ وَقتــیـــ بِهـ هیــچ

 خــَری اِحتـیــاج نَـدارِهـ مِثــِهـ بـــُز دوروبـَـرِشَـــنــ؟؟؟

جَدیــدَا بِهـ ایـنـــ نَتیــجِهــ رِسیــدَمــ زِندِگیــــ چیــزِ مُزَخرَفیـِـهـ...

داشــتَم کُمـُـدَمــو مُرَتـَـب میــکردَمــ کَفــش کَردَمـــ چِقــَد مَنـــ

مَقنـَــعِه دارَمــــ...اَز بــَس اینــــ کِریـــم سوســکِهـ به مَقـنَعَمــ گیــر

میــــداد هِیــــ بایَد عَوَضـــ میـــکردَمــــ  تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com

دیــروز از 6 صُبـــح تا 2 نِصفِـــ شـَــب بیـدار بودَمــ اِمـــروزَمـــ 6 بیـــدار

 شُـــدَمـــ... زِندِگیـــِهـ مُزَخــرَفـــــ...

 √خیــر سَرَمــــ خواســتَم صُبـــح یکمــ بخوابــم 2 تا گوســـفَند اومَـدهـ

 بودَنـــ تـو حَیــاط مُجــتمع هیـــ عَر عَر میکـــردن...مَگهـ گُذاشـــتَن

بخوابــَم!!!؟مَنـــو که کامـِــل از خوابــــ بیـــدار کردَنـــ خَفِه

 شُــدن....بَدبَختیــــ اَز ایـــن بیشـــــــــــــتَر؟؟؟

اَز بَچِـهـ کوچیـکـ مُتـِنَفِرَم...خُصوصـــا صِداشــــ...Meemo Rabbit emoticon

اَصَنـــ ادمــ بِرهـ بِمیـرهـ سَـر سَنگــین تَرِهـ...

مَنـــ میرمــــ بِمیرَمــــ...Meemo Rabbit emoticon

bye...

از این گربه هه ام خوشم اومد میزارمش....شکلک های رمیــ ـنآ[ چهارشنبه 31 خرداد 1391 ] [ 04:04 ب.ظ ] [ shadab ] [ چند تا مهر خورد؟؟؟() ]


....

میـــگفتـــند ســـختیـــ هـــا نمـــکـــ

زنـــدگیـــستــــ...............................

امـــا چـــرا کســـیـــ نفـــهمیـــد "نـــمـــک" بـــرایــــ مـــن

 کهـــ

خـــاطـــراتـــم زخمـــیــــ

اســـت..........................

شـــور نیســـت.............................

مـــزه یـــ درد میـــدهـــد.............

           Avazak_ir-Light129.jpgAvazak_ir-Light17.jpgAvazak_ir-Light205.jpg

 

مــ ــن کـ ــه نقــ ــاشــ ــی امــ تعـ ـــریفــ ــی

 نـ ـــدارد..........

لا اقـ ــل خــ ــودتــــ راهــ ــت را بکـــ ــش و بــــ ــرو.........

                         

                  Love IconsLove Icons

لطـــــفا پایــــــت را بلنــــــد کـــــــنــــــ....................

بگـــــذار جمـــــعـــــــ کنـــــــمــــــ ذراتــــــ غـــــــرورمــــــــ

 را.......................

                 Love IconsQuotes IconsLove Icons

 

 [ شنبه 27 خرداد 1391 ] [ 11:04 ق.ظ ] [ shadab ] [ چند تا مهر خورد؟؟؟() ]


اَیــــــــــ بَــر پِــدَرِ بیــــــکــــــاریــــــــــ لَعنَتـــــــــــــــــــــــ ..............................

سلووووووووووووووووووم................................

عجیـــــــــــــــــب بیکاری زده پسه مُخِمون............... 

..............................................................................................................

اِمتحانارو که بووووووق................sleeping

کُـــــــــــــــــــــلا به فنا رفتیم........................................................

تابستونم که پَر...........

از اونجایــــــــــــــــ که بنده بسی فراوان درس خونم ...................

توجه داشته باشید دَرس خـــــــــونَم.............

تابستون هر روز از صبح خُروس خون با خاله اِلیـــــــــــــــــ  میریم عَلََویــــــــــــــــــ...                        

خَسته شُدَم دیگــــــــه...........

حالََم داره از ایـــــــــــــن وبلاگَم بِِهَــــــــــــــــم میــــــــــــــخوره.....

هَمه چی تِکــــــراری.....................BeyBey Pig emoticon

اَه..........

 

زُرو اَم نیس بیاد نجاتمون بده از این زِندِگی......

میـــــــــــــــــــــخوام یِه تَهوّلاتیـــــــــــــــــــــــــــ اینجا اَنجام بِِدَم............

 

ولی هر چیـــــــ فک میـــــــکنم  یادَم نمیاد چه تَهوّلاتیـــــــــــــــــــــــــ!!!!!!!TV Baby emoticon

 

عَـــــــــــــــــــــــــجَب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خُب دیگه چیــــــــ بگم؟؟؟...........

هیـــــچیـــــــــــــ دیگه همینا.................

 

ایــــنم پیــــام بهداشتیـــــــــــ ایـــــن اپــــــــ:

میگِه نیشِتو وا کُن.........................

 

خب دیگه ما رفتیم............................................................

 

خـــــــــودا فِــــظ..............

                                                                            mahsae-ali

اینام دارن موج مکزیکی میدن میگن:

 

 دنیا 2 روزه بــــــــــا......بیـــــخیـــــال..............

                           

 

 [ یکشنبه 21 خرداد 1391 ] [ 12:08 ب.ظ ] [ shadab ] [ چند تا مهر خورد؟؟؟() ]


...

                                       خستــه ام ... 

                         روحــم مـی خواهد برود یك گوشه بنشیند
 
                   پشتش را بكند به دنیــا

          پاهایش را بغـل كند و بلند بلند بگوید :

  من دیگر بــازی نمی كنم

خستــه ام ...

 


                        خستــه ام . ..

 

                 بــا تـــو هستــــم ای " مـــــــــــــرد " !

                      " زن " کهــ اعتمــــــــاد کـــــــرد

                      شکنندهــ تــــر مـــی شـــــود ...

                  پس حواستـــــ را بیشتر جمــــــع کن ....


 
                                      قطعات عاشقانه(31)
 [ سه شنبه 16 خرداد 1391 ] [ 04:34 ب.ظ ] [ shadab ] [ چند تا مهر خورد؟؟؟() ]