تبلیغات
♥♥♥قاطــــــی پاتـــــــی♥♥♥ - ....

♥♥♥قاطــــــی پاتـــــــی♥♥♥

بایـَـد برَمـــ اَمـــا..........بویــِـ عــَـطرِتـــ نمیـــزارِهـــ.........

....

میـــگفتـــند ســـختیـــ هـــا نمـــکـــ

زنـــدگیـــستــــ...............................

امـــا چـــرا کســـیـــ نفـــهمیـــد "نـــمـــک" بـــرایــــ مـــن

 کهـــ

خـــاطـــراتـــم زخمـــیــــ

اســـت..........................

شـــور نیســـت.............................

مـــزه یـــ درد میـــدهـــد.............

           Avazak_ir-Light129.jpgAvazak_ir-Light17.jpgAvazak_ir-Light205.jpg

 

مــ ــن کـ ــه نقــ ــاشــ ــی امــ تعـ ـــریفــ ــی

 نـ ـــدارد..........

لا اقـ ــل خــ ــودتــــ راهــ ــت را بکـــ ــش و بــــ ــرو.........

                         

                  Love IconsLove Icons

لطـــــفا پایــــــت را بلنــــــد کـــــــنــــــ....................

بگـــــذار جمـــــعـــــــ کنـــــــمــــــ ذراتــــــ غـــــــرورمــــــــ

 را.......................

                 Love IconsQuotes IconsLove Icons

 

 [ جمعه 26 خرداد 1391 ] [ 06:34 ب.ظ ] [ shadab ] [ چند تا مهر خورد؟؟؟() ]