تبلیغات
♥♥♥قاطــــــی پاتـــــــی♥♥♥ - ......

♥♥♥قاطــــــی پاتـــــــی♥♥♥

بایـَـد برَمـــ اَمـــا..........بویــِـ عــَـطرِتـــ نمیـــزارِهـــ.........

......

ایـن روز هـا سـاکـتـ کـهـ بمـانـیـــــ...

میـرود بـهـ حسـابــ جـوابـ نـداشـتـنـتــ...

عمـرا اگـر بفـهـمـنـد داریــ جـانـــــ

میـکنـیـــــ...

تـا احـترامشـانــ را نگـهـ داریـــــ...

 

     Quotes IconsQuotes IconsQuotes IconsCute Icons

   

بـِهـ عـِلَتــ تَهـدیــد مَـرگــ از طَـرَفـِـ نـامـزَدیــ اپیـدَمــ .......Smiley

سلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووووووووووووووووومــــــــ..شِـــکـْـلـَکْ هــآے خــآنــــــومـے

اَز بَعــضیـــ آدَمـا واقِـعا مُتـِنَفـِرَمــ ...خیلیـــ مُزَخـرَفَنـــ ...

اِمــروز کـارنـامِهـ هـارو میـدادَنـــ نـَرَفتَمــ بِگـیرَمــ.شکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآ..مـَرگــ حَتـمیـــ..............      

رَفتـَم از ایـنــ شَـلوارایـِـ چَنـد میوِهـ بِه قـول سَلیمــ بِگیـرَمــ پوشـیدَمــ

 حـالَمــ دِگَرگــون شُـد خِیلـیـــ اِفتـِضاحـــ بودنــــ جَکــو جـَـواد...حـالا اونــ

 وَسـَـط بـابـا گیر دادِهــ اونــ شَلــوار سَبــزَرو بایـَـد بگیـریـــ مَنـــ از اونـــ

خوشَـمـــ اومَـدهــ... بـابـا خوشِــش میـاد مَـن بایـَد بِگیرَمــ...

مامیــ یِکــ شَنبِهــ میــاد اَز کــار خونهــ راحَتــ میشَــمــ....

دوشــَنبِهـ قـَـرارِه دُخــمَل عَمــو بیــاد اِصفَهـــانـــ...

دیشـَب تـَـوَلُد aنیـــ بــود کُلیـــ زَدیمـــو رَقصیـــدیمـــ وَلیــــ بازَمـــ بِهــ پـایــِـ تَوَلُـد مََنــــ نِمیـــرِسیـــد.....

اِمـــروز فَرشیـــد میرهـ خواســتِگاریــــِ خالِهـ پَرَســـتو...

خـــالهـ اِلیــــ اَمـــ رَفتِهـ مُسـافِـفَـت....دِلـَم واسَـش تَنگــیده....

فِعــلا تو خونِهـ حُکومَــت نِظامــیِه... تَحــتِ فَرمـــانِ مَنـــ...

کاشــ مامـیـــ زود تـَـر بَرگَـردِهـ ...حُصِــلَمـــ دَرد میکُنِهـــ...

چـرا آدَمــ وقتـیـــ بِه یِکیـــ احتــیاج دارهـ همٌُردَنــ مهـ وَقتــیـــ بِهـ هیــچ

 خــَری اِحتـیــاج نَـدارِهـ مِثــِهـ بـــُز دوروبـَـرِشَـــنــ؟؟؟

جَدیــدَا بِهـ ایـنـــ نَتیــجِهــ رِسیــدَمــ زِندِگیــــ چیــزِ مُزَخرَفیـِـهـ...

داشــتَم کُمـُـدَمــو مُرَتـَـب میــکردَمــ کَفــش کَردَمـــ چِقــَد مَنـــ

مَقنـَــعِه دارَمــــ...اَز بــَس اینــــ کِریـــم سوســکِهـ به مَقـنَعَمــ گیــر

میــــداد هِیــــ بایَد عَوَضـــ میـــکردَمــــ  تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعكس، كد موسیقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com

دیــروز از 6 صُبـــح تا 2 نِصفِـــ شـَــب بیـدار بودَمــ اِمـــروزَمـــ 6 بیـــدار

 شُـــدَمـــ... زِندِگیـــِهـ مُزَخــرَفـــــ...

 √خیــر سَرَمــــ خواســتَم صُبـــح یکمــ بخوابــم 2 تا گوســـفَند اومَـدهـ

 بودَنـــ تـو حَیــاط مُجــتمع هیـــ عَر عَر میکـــردن...مَگهـ گُذاشـــتَن

بخوابــَم!!!؟مَنـــو که کامـِــل از خوابــــ بیـــدار کردَنـــ خَفِه

 شُــدن....بَدبَختیــــ اَز ایـــن بیشـــــــــــــتَر؟؟؟

اَز بَچِـهـ کوچیـکـ مُتـِنَفِرَم...خُصوصـــا صِداشــــ...Meemo Rabbit emoticon

اَصَنـــ ادمــ بِرهـ بِمیـرهـ سَـر سَنگــین تَرِهـ...

مَنـــ میرمــــ بِمیرَمــــ...Meemo Rabbit emoticon

bye...

از این گربه هه ام خوشم اومد میزارمش....شکلک های رمیــ ـنآ[ سه شنبه 30 خرداد 1391 ] [ 11:34 ب.ظ ] [ shadab ] [ چند تا مهر خورد؟؟؟() ]