تبلیغات
♥♥♥قاطــــــی پاتـــــــی♥♥♥ - ____

♥♥♥قاطــــــی پاتـــــــی♥♥♥

بایـَـد برَمـــ اَمـــا..........بویــِـ عــَـطرِتـــ نمیـــزارِهـــ.........

____

بیــــــا خَـــــــر ها یــــــــت را بـــگیــــــر..........

دیگــــــر تـــــوان عبـــــــور آنهـــــــا را از پــــُل نـــــــدارم.........

وقتــــــی میــــــدانـــــــم کـــــه در آخـــــــر مثـــــل همیـــــــــشه

 خواهــــــی گفـــــــت:

          "مــــــا بــــــه دَردِ هــــــم نمیــــــخوریــــــــتم"

              Avazak_ir-Girl108.jpgAvazak_ir-Girl110.jpgAvazak_ir-Girl104.jpgAvazak_ir-Light10.jpg

            

×گـاهـــیــــــ آدمــــــ احتیـــــاجـــــ  دارهـــ یکــــیــــــ بیــــاد بزنهـــ

رو شـــونــــشــــو بگـــــهــــ:

هیـــــ رفیـــــقــــــ........ از چیــــــزیـــــــ ناراحتـــــیــــــــ....؟

اونـــــوقـــــتــــــ آدمــــــ برگــــــردهــــ بگهـــــ :

آرهـــ رفیـــــقـــــ.......................از همــــهــــ چیــــــ..............

                                  Avazak_ir-Light2.jpgAvazak_ir-Light233.jpg

 

×چـــ ـــه کلـــ ــمــــ ــه مظلـــ ـــومیـــ ـــــستـــ ـــــــ

 قســ ــــ ــمتـــــ ـــــ...........................

تمــ ـــام تقصیـــ ـــر هایـــ ـــــ ما را بهـــ ـــ عهــ ـــــدهـــ ـــــ

میــــ ـــگیــــ ـــرد..................

                       Avazak_ir-Light220.jpgAvazak_ir-Light219.jpgAvazak_ir-Light238.jpg[ یکشنبه 4 تیر 1391 ] [ 01:08 ق.ظ ] [ shadab ] [ چند تا مهر خورد؟؟؟() ]