تبلیغات
♥♥♥قاطــــــی پاتـــــــی♥♥♥ - -

♥♥♥قاطــــــی پاتـــــــی♥♥♥

بایـَـد برَمـــ اَمـــا..........بویــِـ عــَـطرِتـــ نمیـــزارِهـــ.........

-

آنشـــــرلـــــــــی هـــــم نشـــــــــدیم یکــــــــی اَزَمـــــــــون

بپــــرســــــــه :

آنـــــــِه........!

تکـــــــرار غریــــــــبانـــــــه ی روز هایــــــــــت 

 

چــــــگونــــــــه

 گذشـــــــــت.........؟!

               

          Avazak_ir-Light104.jpg      Photo-skin_ir-Light298.jpg

 

× یــــ ــــکــــ دســ ـــتمــ ــالـــ کــ ـهـــ هنــ ـــوز هـــ ــمــــ

 خیــ ـــســـــ گریـــ ــهــــ هـــ ـــایـــــ آنـــــ روز

 اســـ ـــتـــــ........تنـــ ــهـ ــا یــ ــادگــ ــاریسـ ـــتــــــ

 کــ ــهــــ بــ ـــرایــ ــــمــــــ گــ ـــذاشـــ ـــــتــ ـــــیـــــــــ.........

راســــ ـــــتــــــ میــــ ــــگفــ ـــتـــــــ............

عشـــ ـــــق هـــ ـــمـــــ دســــ ـــتمــ ـــالیـــــ ــــــ شـــ ـــدهـ

 ایـ ــن  روزهــ ــــا.............

        Photo-skin_ir-Light306.jpgPhoto-skin_ir-Light308.jpgPhoto-skin_ir-Light233.jpg

×یـــ ـــــادتـــــــ هســـ ـــــــــتــــــــ همیـــ ـــــــــشهـــ

میـــ ــــــگفــــــ ـــتیـــــــ دروغـــــــــ گـــ ـــو دشــ ــــــــمنـــــــ

خـــــ ــــــدا ســ ـــــــــــت؟؟؟

نمیـــ ــــــدانـ ــیــــــــ چقـــ ــــدر دلــ ـــــمـــــ بـــ ــــرای

 خــــــ ـــــدا میـــ ـــــســــــوزد کــ ــهـــ اینــــــ ــهمــــــ ـــهـــ 

دشـــ ـــمنــــــ دارد.....

         Photo-skin_ir-Light206.jpg     Photo-skin_ir-Light220.jpg      Photo-skin_ir-Light184.jpg

× همیـــ ـــــشهـــ خودتـ ــــــ بـــ ــاشــــ ــــ.......

دیــــ ـــگرانـــ ـــــ بهـــ انـــ ـــــدازهـ کــ ـــــافیـ ــــ

هســ ــــتند........

            

    Photo-skin_ir-Light167.jpgPhoto-skin_ir-Light176.jpgPhoto-skin_ir-Light175.jpgPhoto-skin_ir-Light135.jpg[ شنبه 10 تیر 1391 ] [ 07:20 ب.ظ ] [ shadab ] [ چند تا مهر خورد؟؟؟() ]